Found this on the Nikon Eu site: Firmware 1.01

Brian